Living In A Care Home In Wales

A ydych yn Ofalwr?

“A ydych yn gofalu am berthynas, ffrind neu gymydog sy'n sâl, yn eiddil, yn anabl, neu sydd â phroblem iechyd meddwl neu broblem o ran camddefnyddio sylweddau, ac na fyddai'n gallu ymdopi heb eich help? Os felly, rydych yn ofalwr, ac mae yna nifer o ffyrdd y gallwch gael help a chymorth.”

Mae Tywi Taf Gyda'n Gilydd yn cydnabod bod gofalwyr yn cyfrannu at arbediad sylweddol i'r GIG trwy ofalu am berthnasoedd, cymdogion neu ffrindiau a fyddai efallai'n gorfod cael gofal hirdymor fel arall. Gall gofalwyr ifanc dan 18 oed fod yn arbennig o agored i niwed oherwydd eu diffyg profiad a'u diffyg sgiliau bywyd. Mae'r feddygfa hon wedi ymrwymo i ddarparu cymorth ac ystyriaeth briodol i'w chleifion sy'n ofalwyr, beth bynnag fo'u hoedran.

Sut y mae cofrestru fel Gofalwr?

Mae ffurflenni cofrestru ar gael yn y feddygfa neu siaradwch ag unrhyw aelod o'r staff. Mae ffurflenni hefyd ar gael gan sefydliadau gwirfoddol eraill. 

Yn eich meddygfa, bydd Arweinydd Gofalwyr y Practis. Gallwch ofyn am gael gair ag ef/â hi dros y ffôn neu drefnu amser i gael sgwrs yn y feddygfa..

Beth y gallwn ei wneud i helpu?

Mae'r feddygfa'n cadw rhestr o'r cleifion hynny sy'n ofalwyr ac sydd wedi cytuno i fod ar y gofrestr. Mae'r gofrestr yn galluogi'r feddygfa i roi gwybodaeth i ofalwyr am gymorth a help lleol a chenedlaethol. Gallwn hefyd drefnu atgyfeiriad at y Gwasanaethau Cymdeithasol ar gyfer Asesiad o Anghenion Gofalwr ac at asiantaethau gwasanaethau gwirfoddol eraill, os oes angen.

Ym Tywi, Taf Gyda'n Gilydd, ein nod yw codi ymwybyddiaeth o anghenion Gofalwyr, a'u cefnogi trwy gynnig help a gwybodaeth ymarferol.

Beth yw'r Asesiad o Anghenion Gofalwr?

Yr Asesiad o Anghenion Gofalwr yw eich cyfle i ddweud wrth y Gwasanaethau Cymdeithasol am y pethau a allai wneud y rôl o ofalu yn haws i chi. Mae'n asesiad o'ch anghenion chi, nid anghenion yr unigolyn yr ydych yn gofalu amdano. Mae gan bob Gofalwr hawl i asesiad. Pan fyddwch yn cofrestru gyda ni fel Gofalwr, bydd y feddygfa yn cynnig cyfle i chi gael eich atgyfeirio.

Sut y mae cael gwybod rhagor?

Your practice has a dedicated Carers notice board in the waiting room with a lot of information and news of local events.

Thinking of what care you may need in the future, can be daunting but this document on advance care planning (downloadable yma.) can help you to make important decisions regarding your needs.  

Young Carers Service

The national Young Carer I.D. Card, funded by Welsh Government, is now available in Carmarthenshire, Ceredigion and Pembrokeshire.  This enables a coordinated regional approach in supporting young carers, making it easier for them to access the help they need, when it is needed.

For young carers in Carmarthenshire please visit: https://fis.carmarthenshire.gov.wales/family-support/young-carers-service/

Rhagor o Wybodaeth i Ofalwyr

I gael gwybod rhagor, cysylltwch ag unrhyw un o'r gwasanaethau isod:

Cyngor Sir Caerfyrddin

Mae rhagor o wybodaeth am gymorth i ofalwyr ar gael yma.. 

Gofalwyr sy'n Oedolion Ifanc (16-25)

Mae rhagor o wybodaeth ar gyfer gofalwyr sy'n oedolion ifanc ar gael trwy ffonio 0300 0200 002. 

Neu gallwch hefyd siarad ag ymgynghorydd ar ffôn symudol, rhif 07535449686

Neu anfonwch neges e-bost at melanie@carmarthenshire carers.org.uk

Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda

I gael rhagor o wybodaeth am ofalwyr yn Saesneg ewch i wefan Hywel Dda .

Os hoffech weld y gwasanaeth hwn yn Gymraeg, ewch i wefan Hywel Dda .

Gwasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennwch at Wasanaeth Gwybodaeth i Ofalwyr Sir Gaerfyrddin:

The Palms Unit 3

96 Queen Street

Llanelli

SA15 2TH

Neu gallwch ddewis ei ffonio ar 03000 200002.

Neu anfonwch neges e-bost a  info@carmarthenshirecarers.org.uk

Gwasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin

Ysgrifennwch at Wasanaeth Gofalwyr Ifanc Sir Gaerfyrddin:

Ty Elwyn
Town Hall Square,
Llanelli
SA15 3AP

Neu gallwch ei ffonio ar 01554 742630

Neu ewch i'w wefan..

Cysylltiadau Defnyddiol Eraill

Ewch i Gofalwyr Cymru i gael gwybod rhagor am ba gymorth a chyngor sydd ar gael i chi.

Fel arall, ewch i wefan GIG website for more information, or download this document on advance caring needs to plan for your future caring needs.

Os hoffech weld adnoddau ynghylch Clefyd Alzheimer, ewch i'r Gymdeithas Alzheimer's..