Sgrinio Serfigol

Gallai mynychu apwyntiad sgrinio serfigol achub eich bywyd.

Cervical Screening
Sgrinio Serfigol
Sgrinio Serfigol

Beth yw canser ceg y groth

Dyma'r canser mwyaf cyffredin mewn merched o dan 35 oed.

Bob blwyddyn mae tua 160 o fenywod yn cael diagnosis o ganser ceg y groth yng Nghymru. Gall sgrinio serfigol ganfod hyn yn gynt a gall ei atal rhag datblygu.

Mae bron pob canser ceg y groth yn cael ei achosi gan y feirws HPV (feirws papilomaoma dynol) y bydd y rhan fwyaf o bobl yn ei gael ar ryw adeg yn eu bywydau.

Beth yw Sgrinio Serfigol?

Gelwir sgrinio serfigol hefyd yn brawf ceg y groth. Bydd y sgrinio yn edrych am fathau risg uchel o HPV a all achosi newidiadau celloedd. Trwy ganfod yn gynnar, gall sgrinio atal canser ceg y groth rhag datblygu.

Mae menywod rhwng 25 a 64 oed yn cael eu gwahodd i gael prawf sgrinio serfigol bob pum mlynedd.

Os nad ydych yn uniaethu fel menyw neu os ydych yn drawsryweddol, rhwng 25 a 64 oed a bod gennych serfics, gallwch gael prawf sgrinio serfigol, ond efallai na fyddwn yn gallu eich gwahodd. Bydd angen i chi drefnu sgrinio gyda'ch meddyg neu glinig.

Os byddai'n well gennych gael eich gweld gan feddyg neu nyrs benywaidd yn ystod eich apwyntiad, gallwch ofyn wrth wneud apwyntiad.

Grwpiau Cymorth

Ymddiriedolaeth Canser Serfigol Jo yw prif elusen canser ceg y groth yn y DU. Maent yn darparu gwybodaeth ddibynadwy, yn ymgyrchu dros newid ac yn darparu cefnogaeth ar bob cam.

Mae Cancer Research UK yn darparu cymorth, cefnogaeth a chyngor i'r rhai sy'n byw gyda chanser. Maen nhw'n edrych ar ffyrdd y gallant eich helpu i ymdopi'n ymarferol, yn emosiynol ac yn gorfforol trwy gydol eich profiad.

Marie Curie yw prif elusen diwedd oes y DU. Maent yn darparu gofal nyrsio a hosbis rheng flaen, llinell gymorth am ddim a chyfoeth o wybodaeth a chymorth ar bob agwedd ar farw, marwolaeth a phrofedigaeth.

Mae Cymorth Canser Macmillan yno i wneud beth bynnag sydd ei angen i gefnogi pobl sy'n byw gyda chanser. Maent yn darparu cymorth emosiynol, ymarferol, corfforol ac ariannol ar gyfer pob cam o'ch profiad o ganser.

Symptomau Canser Serfigol

  • Gwaedu o’r wain sy'n anarferol i chi
  • Newidiadau i'ch rhedlif o'r fagina
  • Poen yn ystod rhyw
  • Poen yng ngwaelod eich cefn rhwng esgyrn eich clun, neu yn rhan isaf eich bol.

    Os oes gennych gyflwr arall fel ffibroidau neu endometriosis efallai y byddwch yn cael symptomau fel hyn yn aml. Fodd bynnag, os bydd eich symptomau'n newid, yn gwaethygu, neu ddim yn teimlo'n normal i chi, cysylltwch â'ch meddyg teulu. Nid yw cael y symptomau hyn yn golygu bod gennych ganser ceg y groth ond mae'n bwysig i feddyg teulu eu gwirio.