Foodwise in
Pregnancy

An app to offer pregnant women reliable nutrition and physical activity advice and support.

Foodwise in pregnancy
Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd

Foodwise in
Pregnancy

A first of its kind mobile app has been launched to help support pregnant women with information from NHS professionals that they can rely on. 

The App called Foodwise in Pregnancy, includes six sections to work through at your own pace with recipes, shopping tips and a meal planner, as well as step-by-step exercises ideal for pregnancy. The app also allows people to set goals throughout their pregnancy, record food and exercise activity, and includes interactive games, quizzes, and tools.

The app has been developed by Nutrition Skills for Life, which is an organisation made up of dietitians and nutritionists from Health Boards across Wales including Hywel Dda, to help plan, develop and review content.

The Foodwise in Pregnancy app has been designed to improve access to practical healthy lifestyle information and aims to support women to eat well, be active and achieve a healthy weight gain during their pregnancy.

The Foodwise In Pregnancy app is free to download from Google Play or Apple Store.

Bwyd Doeth yn ystod Beichiogrwydd

Ap newydd i gynnig cyngor a chymorth maeth a gweithgaredd corfforol dibynadwy i ferched beichiog

Mae ap ffôn symudol cyntaf o’i fath wedi’i lansio i helpu i gefnogi merched beichiog gyda gwybodaeth ddibynadwy gan weithwyr proffesiynol y GIG y gallant ddibynnu arni.

Mae’r ap o’r enw Foodwise in Pregnancy, yn cynnwys chwe adran i weithio drwyddynt ar eich cyflymder eich hun gyda ryseitiau, awgrymiadau siopa a chynlluniwr prydau bwyd, yn ogystal ag ymarferion cam-wrth-gam sy’n ddelfrydol ar gyfer beichiogrwydd. Mae’r ap hefyd yn caniatáu i bobl osod nodau trwy gydol eu beichiogrwydd, recordio gweithgaredd ymarfer corff a bwyd, ac mae’n cynnwys gemau rhyngweithiol, cwisiau ac offer.

Datblygwyd yr ap gan ddietegwyr Sgiliau Maeth am Oes a maethegwyr o Fyrddau Iechyd ledled Cymru, yn cynnwys Hywel Dda, i helpu i gynllunio, datblygu ac adolygu cynnwys.

Mae’r ap Foodwise in Pregnancy wedi’i gynllunio i wella mynediad at wybodaeth ymarferol am ffordd iach o fyw a’i nod yw cefnogi merched i fwyta’n iach, bod yn actif a chadw pwysau iach yn ystod eu beichiogrwydd.

Mae’r ap Foodwise In Pregnancy am ddim i’w lawrlwytho o Google Play neu Apple Store.