Nyrsys Ardal a Nyrsys Arbennig

Nyrsio Cymunedol

Caiff ein gwasanaethau nyrsio cymunedol eu darparu gan dimau o nyrsys cofrestredig a gweithwyr cymorth gofal iechyd sy'n gweithio yn y gymuned, wedi'u harwain gan nyrsys ardal cymwysedig, sy'n asesu ac yn rheoli gofal pobl y mae arnynt angen gofal heb ei drefnu, gofal hirdymor neu ofal byrdymor, ynghyd â gofal lliniarol a gofal terfynol. Darperir y gofal hwn yn bennaf yng nghartref y claf (gan gynnwys cartrefi gofal preswyl) neu yn y man mwyaf priodol, ar sail y gwasanaeth a ddarperir neu'r farn glinigol.
 
Mae'r gwasanaeth yn hyrwyddo ffyrdd iach o fyw, llesiant corfforol, seicolegol a chymdeithasol, gan annog a chefnogi pobl ag anableddau a chyflyrau cronig i fyw mor annibynnol â phosibl.
 
Mae'r gwasanaethau a ddarperir yn cynnwys:
 • Gofal lliniarol a gofal terfynol;
 • Rheoli gofal clwyfau;
 • Asesu anghenion cymhleth
 • Rheoli gofal doluriau gwasgu;
 • Gofal ymataliaeth a chathetrau;
 • Clinigau wlserau'r coesau.

Yn ardal Tywi, Taf a Theifi mae gennym nifer o nyrsys arbenigol clinigol (CNS), ymarferwyr nyrsio (NP) ac uwch-ymarferydd nyrsio (ANP) sy'n gweithio yn y gymuned gyda'r nod o reoli gofal cymaint â phosibl, osgoi derbyn cleifion i'r ysbyty a hwyluso rhyddhau cleifion o'r ysbyty mewn meysydd cleifion/ arbenigeddau penodol sy'n cynnwys:

 • Methiant y galon;
 • Cyflyrau cronig;
 • Bregusrwydd;
 • Gofal lliniarol;
 • Clwyfau cymhleth a rheoli wlserau'r coesau;
 • Ymataliaeth.